top of page

เงื่อนไขการสั่งซื้อและจองสินค้า

1. สินค้าส่งภายใน 7วัน ไม่มีส่วนลด ให้โอนชำระ 100% และ FAX PAY-IN

2. สินค้าส่งภายใน 30วัน ลด 10% ให้โอนมัดจำ 20% ณ วันสั่งซื้อ
    2.1 สินค้าส่งภายใน 30วัน ให้โอนชำระส่วนต่าง 80% ภายใน 30วันหลังวันซื้อ (ณ วันตรวจรับ)

3. สินค้าส่งภายใน 60วัน ลด 20% ให้โอนมัดจำ 20% ณ วันสั่งซื้อ
    3.1 สินค้าส่งภายใน 60วัน ให้โอนมัดจำเพิ่ม 20% เพิ่ม ภายใน 30วันหลังวันสั่งซื้อ
    3.2 สินค้าส่งภายใน 60วัน ให้โอนชำระส่วนต่าง 60% จนครบ ภายใน 60วัน หลังวันสั่งซื้อ (ณ วันตรวจรับ)

 

4. สินค้าส่งภายใน 90วัน ลด 30% ให้โอนมัดจำ 20% ณ วันสั่งซื้อ
    4.1 สินค้าส่งภายใน 90วัน ให้โอนมัดจำ 20% เพิ่ม ภายใน 30วัน หลังวันสั่งซื้อ
    4.2 สินค้าส่งภายใน 90วัน ให้โอนมัดจำ 20% เพิ่ม ภายใน 60วัน หลังวันสั่งซื้อ
    4.3 สินค้าส่งภายใน 90วัน ให้โอนชำระส่วนต่าง 40% จนครบ ภายใน 90วัน หลังวันสั่งซื้อ (ณ วันตรวจรับ)

 

5. สินค้าส่งภายใน 120วัน ลด 40% ให้โอนมัดจำ 20% ณ วันสั่งซื้อ
    5.1 สินค้าส่งภายใน 120วัน ให้โอนมัดจำ 20% เพิ่ม ภายใน 30วัน หลังวันสั่งซื้อ
    5.2 สินค้าส่งภายใน 120วัน ให้โอนมัดจำ 20% เพิ่ม ภายใน 60วัน หลังวันสั่งซื้อ
    5.3 สินค้าส่งภายใน 120วัน ให้โอนมัดจำ 20% เพิ่ม ภายใน 90วัน หลังวันสั่งซื้อ
    5.4 สินค้าส่งภายใน 120วัน ให้โอนชำระส่วนต่าง 20% จนครบ ภายใน 120วัน หลังวันสั่งซื้อ (ณ วันตรวจรับ)

 

6. ผู้ซื้อต้องชำระมัดจำตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และ FAX PAY-IN ให้กับทางบริษัทฯ ตามกำหนด

 

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อ-ขาย ถ้าผู้ซื้อไม่ชำระให้ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น

 

8. โควตาการรับจองสินค้ามีดังนี้
    a. ส่งสินค้า 30 วัน รับจอง 10 เครื่อง
    b. ส่งสินค้า 60 วัน รับจอง 30 เครื่อง
    c. ส่งสินค้า 90 วัน รับจอง 40 เครื่อง
    d. สั่งสินค้า 120 วัน รับจอง 20 เครื่อง

 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองสินค้า ถ้าสินค้านั้นๆมีการสั่งซื้อเต็มกำลังการผลิตแล้ว

home / เงื่อนไขการสั่งซื้อและจองสินค้า

bottom of page